,PROPY(PRO)由智能合约驱动,根据地区法规跟踪和执行房地产交易。通过使用以太坊区块链,PROPY(PRO)允许经纪人、买家、卖家以及标题代理人/公证人在现有的法律框架下使用私人密钥签署交易,旨在为全球房地产行业创建一个全新的统一房产交易和资产转让平台,来解决全球化房地产交易面临的问题。 PROPY(PRO)代币被设计用于在Propy Registry中打开智能合约进行产权交易。PROPY(PRO)代币建立在ERC-20代币标准上,可以简单地集成到用户的数字钱包中。在Propy Registry中进行房产购置的必要步骤和强制步骤,主要包括执行契约合同和产权合同,这两者对转让产权和记录产权变更是非常必要的。 Propy Registry在使用PROPY(PRO)进行支付时会收取相关的“登记手续费”, 以便在区块链上完成这些修改记录。 以太坊,以太坊(Ethereum)是下一代密码学账本,可以支持众多的高级功能,包括用户发行货币,智能协议,去中心化的交易和设立去中心化自治组织(DAOs)或去中心化自治公司(DACs)。以太坊并不是把每一单个类型的功能作为特性来特别支持,相反,以太坊包括一个内置的图灵完备的脚本语言,允许通过被称为“合同”的机制来为自己想实现的特性写代码。一个合同就像一个自动的代理,每当接收到一笔交易,合同就会运行特定的一段代码,这段代码能修改合同内部的数据存储或者发送交易。
全仓杠杆 逐仓杠杆
资产折合
0.00000000 BTC ≈ ---
币种 最新价 涨幅
---/---
--- --- 查看更多
--- ≈ ---
涨幅
---
24H高
---
24H低
---
24H量
--- ---
可用 0.00000000 ---
---
---
交易额 0.00000000 ---
可用 0.00000000 ---
---
---
交易额 0.00000000 ---
  • 盘口
  • 实时成交
买卖盘
买盘
卖盘
---
  • ---
价格 (---) 数量 (---) 累计 (---)

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

Market trades
价格 (---) 数量 (---) 时间
时间交易对方式方向价格(---)数量(---)委托总额(---)触发条件 已成交未成交操作
暂无记录