Hạn mức vay ký quỹ theo cấp

Cấp độ hạn mức vay ký quỹ của bạn LV.

Cross

Isolated

Hạn mức vay coin -- --
  • Cấp độ người dùng sẽ được xác định bởi tổng số lượng nắm giữ và giao dịch HT (BTC) trong 30 ngày gần nhất, tài khoản phụ và tài khoản mẹ sẽ được cộng gộp;
  • Số tiền giao dịch (BTC) trong 30 ngày gần nhất được tính vào 0:00 (GMT + 8) mỗi ngày. Quy tắc chuyển đổi BTC: chuyển đổi giá đóng giao dịch của cặp giao dịch BTC vào lúc 0:00 (GMT + 8) hàng ngày;
  • Lượng nắm giữ HT hàng ngày được tính bằng một ngày
  • User level and loan limit are automatically updated at 4:00(GMT+8) every day;
  • Giới hạn cho vay, ký quỹ và nắm giữ của tài khoản phụ là 1/10 của tài khoản chính.
  • Trong Giao dịch Ký quỹ Chéo, các nhà đầu tư có thể sử dụng tất cả số dư có thể giao dịch của các loại tiền điện tử chính thống làm ký quỹ, trong khi trần ký quỹ được áp dụng cho các loại tiền điện tử không chính thống. Số tiền vượt quá mức trần sẽ không được tính là tiền ký quỹ. Các khoản cho vay tối đa có sẵn = Ký quỹ Hiệu quả* (Đòn bẩy - 1) - Số tiền đã cho vay.
Người dùng phổ thông
Cấp bậc
Lượng nắm giữ HT
Hạn mức vay coin
HT
Người dùng chuyên nghiệp
Cấp bậc
Lượng giao dịch trong 30 ngày & Lượng nắm giữ HT
Hạn mức vay coin
Giá trị BTC   HT
Ký Quỹ & Giới Hạn Nắm giữ
Loại tiền
Giới Hạn Ký Quỹ
Hệ số Điều chỉnh Ký quỹ
Hệ số Điều chỉnh Khoản vay
Position limit